Vedtægter for Interessentforening

REPEATER - OZ3RET

 

1. Ejerskab og benyttelse

1.1 De af interessentforeningen erhvervede aktiver ejes af denne og overdrages ved foreningens evt. opløsning til den af regionens lokalforeninger af EDR, Eksperimenterende Danske Radioamatører (evt. flere i samarbejde), der har af EDR godkendt bestemmelse herom i sine vedtægter.

Ved fravær af relevant lokalafdeling eller ved fravær af indeholdt bestemmelse  vedr. OZ3RET i lokalforeningens vedtægter tilgår aktiverne EDR efter nærmere aftale.

1.2 Enhver radioamatør, der i henhold til sit hjemlands nationale bestemmelser har erhvervet licens til at kommunikere på repeaterens frekvens(er) kan frit benytte OZ3RET.

2. Primært formål

2.1 Sikring af optimal kommunikationskapacitet for OZ3RET

2.2 Tilvejebringelse af en efter de økonomiske muligheder afstemt opdateret teknologi for OZ3RET

3. Medlemsskab

Som medlemmer kan radioamatører, der opfylder betingelserne for benyttelse af repeateren, og som betaler sit kontingent, optages.

4. Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling afholdes med driftsudvalgets formand som initiativtager hvert år inden udgangen af marts.

 Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Driftsudvalgets beretning
3. Aflæggelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Evt. suppleringsvalg til driftsudvalget. (Afgøres ved
    stemmeflerhed af de fremmødte medlemmer; ved
    stemmelighed lodtrækning)
7. Valg af 2 revisorer, der ikke kan være medlemmer af
    driftsudvalget
8. Eventuelt

Vedtægternes punkt 1 og punkt 6 kan ikke gøres til genstand for afstemning i generalforsamlingen.

Forslag til den ordinære generalforsamling skal i skriftlig form være driftsudvalgets formand i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt 1/3 af medlemmerne over for driftsudvalgets formand har tilkendegivet et ønske herom. Ønsket skal være skriftligt og med angivelse af emne for drøftelse.

Indkaldelse til generalforsamlinger sker skriftligt eller via e-post med 14 dages varsel.

5. Driftsudvalget

Driftsudvalget består af 3 af generalforsamlingen valgte medlemmer, der konstituerer sig med formand og kasserer samt evt. sekretær.

Driftsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Driftsudvalgets opgaver:

a. Opkrævning af kontingent til afholdelse af udgifter vedr. repeaterens drift

b. Drifts- og samarbejdsopgaver

c. Beslutninger og initiativer til udvikling af repeaterens kommunikations-
spektrum (herunder kontakt med og ansøgninger til potentielle sponsorer)

d. Kommunikation med interessentforeningens medlemmer samt optagelse af nye medlemmer

6. Foreningens opløsning og afvikling

6.1 Foreningen opløses ved utilstrækkelig økonomi, eller såfremt der på generalforsamlingen og en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling ikke kan konstitueres et driftsudvalg.

6.2 Ved interessentforeningens opløsning, der foretages af det afgående driftsudvalg, afvikles foreningens aktiver i henhold til pkt. 1.

 

Vedtaget på generalforsamlingen, den 27. marts 2003, rettet ved generalforsamlingen, den 25.marts 04, rettet ved generalforsamlingen, den 14.03.12.

 

Copyright 2015 OZ3RET - Opdateret, den 18-03-2012 23:00